Privacy Policy

Algemeen

Speelakkertje 't Speelakkertje V.Z.W., gevestigd aan sint-jozefstraat 10, 9041 Oostakker, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://speelakkertje.be
Sint-jozefstraat 10, 9041 Oostakker
+32 484 62 13 31
Jeroen Dellaert is de Functionaris Gegevensbescherming van Speelakkertje V.Z.W.
Hij is te bereiken via info@jeroendellaert.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Speelakkertje 't Speelakkertje V.Z.W. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en lastname
 • geslacht
 • geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Rijksregister nummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Persoonsgegevens die wij verwerken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Speelakkertje 't Speelakkertje V.Z.W. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via speelplein@speelakkertje.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Speelakkertje 't Speelakkertje V.Z.W. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Speelakkertje 't Speelakkertje V.Z.W. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming

Speelakkertje 't Speelakkertje V.Z.W. neemt [wel] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Speelakkertje 't Speelakkertje V.Z.W.) tussen zit. Speelakkertje V.Z.W. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Een systeem gemaakt om alle kinderen automatisch uit te schrijven, zodat Speelakkertje 't Speelakkertje V.Z.W. zicht heeft op alle kinderen die het komende jaar zich opnieuw inschrijven.

Een systeem bij het toevoegen van een kind dat het kind automatisch op ingeschreven voor dit jaar staat. Dit omdat Speelakkertje 't Speelakkertje V.Z.W. er van uit gaat dat uw kind dat jaar komt.

Een systeem dat automatisch de aanwezigheden en betaald geld berekend. Dit om multualiteits papieren en fiscale attesten te kunnen opmaken.

Een systeem dat automatisch alle kinderen die aanwezig waren voor een halve- of volledag berekent voor onze boekhouding en subsisdies.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Speelakkertje 't Speelakkertje V.Z.W. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > voor altijd > om te koppelen aan kinderen
contactgegevens > voor altijd > contact opnemen in nood
kinderengegevens > voor altijd > aanwezigheden te koppelen aan dat kind

Zelf heb je het recht om uw kinderen te verwijderen, mocht u uw profiel volledig willen verijderen gelieven met ons contact op te nemen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Speelakkertje 't Speelakkertje V.Z.W. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Speelakkertje 't Speelakkertje V.Z.W. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Speelakkertje 't Speelakkertje V.Z.W. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Speelakkertje V.Z.W. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar speelplein@speelakkertje.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Speelakkertje 't Speelakkertje V.Z.W. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Speelakkertje 't Speelakkertje V.Z.W. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via speelplein@speelakkertje.be